Η μεθοδολογία εκπόνησης των περιβαλλοντικών μελετών

Perivalontologos.gr

περιβαλλοντικές μελέτες
γρήγορα, αξιόπιστα, οικονομικά

Μεθοδολογία εκπόνησης
περιβαλλοντικών μελετων

Σκοπός

Για την κατασκευή και λειτουργία κάθε έργου ή δραστηριότητας είναι απαραίτητη, σύμφωνα με την νομοθεσία, η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.).

Η Περιβαλλοντική αδειοδότηση ολοκληρώνεται σε 2 στάδια. Σκοπός μας είναι αρχικά η θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας (για κάθε έργο) Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, μετά από διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και εν συνεχεία η Έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.). Μετα την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου.

Αρχές

Οι βασικές αρχές μας για την εκπόνηση των Περιβαλλοντικών Μελετών, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

α) Εκπόνηση των μελετών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας, εφόσον υπάρξουν τέτοιες.

β) Εκπόνηση των μελετών απολύτως προσαρμοσμένες στο χρονοδιάγραμμα που τίθεται αρχικά, ανεξαρτήτως των προβλημάτων που ενδεχομένως να προκύψουν κατά την εκπόνησή τους.

γ) Ουσιαστική και γρήγορη διεκπεραίωση του μελετητικού αντικειμένου, έγκαιρη αντιμετώπιση των δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν, καθώς και ενημέρωση σε κάθε στάδιο του κυρίου - φορέα του έργου.

Διαδικασία

Η διαδικασία εκπόνησης των Περιβαλλοντικών Μελετών αποτελείται από 3 διακριτά στάδια:

α) Στάδιο Προετοιμασίας: Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τις αρχικές διεργασίες εκπόνησης της Περιβαλλοντικής Μελέτης, οι οποίες αποσκοπούν στην γνωριμία με την περιοχή του έργου. Περιλαμβάνει την απόκτηση κάθε διαθέσιμου στοιχείου, επικαιροποίηση του διαθέσιμου υλικού, καταγραφή, ταξινόμηση και έλεγχος των συλλεχθέντων στοιχείων καθώς και επίσκεψη στην περιοχή του έργου. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται επίσκεψη στις τοπικές αρχές και υπηρεσίες για τη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών (Δήμος, Νομαρχία, Πολεοδομία, Δασαρχείο, Εφορείες Αρχαιοτήτων κλπ.).

β) Στάδιο Εκπόνησης της Περιβαλλοντικής Μελέτης: Αποτελεί το στάδιο του κυρίως μελετητικού αντικειμένου. Κατά το στάδιο αυτό συντάσσεται το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (Τεχνική Έκθεση) και τα Σχέδια. Η Περιβαλλοντική Μελέτη ολοκληρώνεται μετά από επίσκεψη στην περιοχή του έργου, με την αρμόδια υπηρεσία έγκρισης, και αφού πραγματοποιηθούν διορθώσεις, τροποποιήσεις ή και βελτιώσεις που ενδεχομένως να προκύψουν.

γ) Στάδιο υποβολής - παρακολούθησης: Κατά το τελευταίο στάδιο πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος ως προς την πληρότητα και την ποιότητα της Περιβαλλοντικής Μελέτης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και με τις απαιτήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας. Η Περιβαλλοντική Μελέτη υποβάλλεται σε όσα αντίγραφα απαιτείται στην αρμόδια υπηρεσία έγκρισης (τμήμα Περιβάλλοντος Νομαρχίας ή Περιφέρειας, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). Το δεύτερο διακριτό τμήμα του σταδίου αποτελεί η συχνή παρακολούθηση της πορείας των εγκρίσεων και η ενημέρωση του κυρίου - φορέα του έργου, έως την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.).

Χρονοδιάγραμμα

Με την έναρξη της συνεργασίας μας, προτείνεται ένα χρονοδιάγραμμα περάτωσης του έργου. Το χρονοδιάγραμμα κάθε μελέτης συντάσσεται, βάσει της μεγάλης εμπειρίας που διαθέτει η ομάδα μελέτης, με αποτέλεσμα να μπορούν να προβλεφθούν στις προτάσεις μας όλα τα προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν κατά την διάρκειά της μελέτης.

Ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής μελέτης κυμαίνεται μεταξύ 30 - 45 ημέρες. Στο χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος έγκρισης των φάσεων της μελέτης (Α΄στάδιο: Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Β’ στάδιο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).

Ρωτήστε μας για την εκτίμηση του εκτιμώμενου χρόνου Περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το δικό σας έργο.

αραχωβα ξενοδοχεια


ενεργειακο πιστοποιητικο

Κατηγορίες έργων
που αναλαμβάνουμε

Έργα Οδοποιίας

Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, δημοτικές οδοί, δασικοί δρόμοι κ.α.

Υδραυλικά Έργα

Φράγματα, απολήψεις επιφανειακών νερών (για ύδρευση - άρδευση), υδρομαστεύσεις πηγών, υδρογεωτρήσεις, αρδευτικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα κ.α.

Λιμενικά Έργα

Μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια, ιχθυόσκαλες, προβλήτες κ.α.

Συστήματα Υποδομών

Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων και λυμάτων, αποχετευτικοί αγωγοί κ.α.

Εξορύξεις και συναφείς δραστηριότητες

Επιφανειακή - υπόγεια εξόρυξη, λατομεία, λατομικές ζώνες κ.α.

Τουριστικές εγκαταστάσεις -
Εργασίες Πολεοδομίας

Ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εγκαταστάσεις τουριστικής υποδομής, ξενώνες, κατασκηνώσεις, πάρκα κ.α.

Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων, αναπαραγωγή θηραμάτων, εκκολαπτήρια, υδατοκαλλιέργειες κ.α.

Υδατοκαλλιέργειες

Ιχθυογεννητικοί σταθμοί, εκτροφεία κ.α.

Βιομηχ. εγκαταστάσεις και εργασίες διαρρύθμισης βιομηχ. ζωνών

Παραγωγή - συντήρηση προϊόντων, εκκοκιστήρια, βιομηχανία ξύλου και μετάλλων, ειδικές δραστηριότητες κ.α.

Ειδικά έργα

Ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Αιολικά, Φωτοβολταϊκά Πάρκα κ.α.), αντλιοστάσια καυσίμων, ελικοδρόμια, πίστες αγώνων - δοκιμών αυτοκινήτων, αλυκές, μάντρες υλικών οικοδομών, πρατήρια καυσίμων κ.α.

 

Μάθετε για τη διαδικασία έγκρισης των Περιβαλλοντικών Μελετών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος έγκρισης των Περιβαλλοντικών Μελετών, από την στιγμή που θα υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία.

 

Ρωτήστε μας για τον απαιτούμενο χρόνο εγκρίσεων καθώς και για το πώς είναι δυνατόν αυτός να μειωθεί στο ελάχιστο.

 

Περισσότερα...

Μειώστε το χρόνο αδειοδότησης του έργου σας

Η συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας εκπόνησης σε ολοκληρωμένες μελέτες τόσο μικρής όσο και μεγάλης κλίμακας καθώς και σε πολλές κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων, εξασφαλίζει, σε συνδυασμό με την οργάνωση, τον εξοπλισμό, τη γνώση των προδιαγραφών και το διατιθέμενο λογισμικό, την άρτια και γρήγορη απόκριση στις απαιτήσεις για την εκπόνηση των Περιβαλλοντικών Μελετών.

Αποτελεσματικότητα

Η Μεθοδολογία μας

Η Μεθοδολογία εκπόνησης των Περιβαλλοντικών Μελετών που εφαρμόζουμε, έχει αποδειχτεί πολύ αποτελεσματική.

 

Ενημερωθείτε για τον εκτιμώμενο χρόνο λήψης της Περιβαλλοντικής άδειας, καθώς και για τα προβλήματα που ενδεχομένως να ανακύψουν κατά την εκπόνηση και αξιολόγησή της.

 

Επικοινωνία...

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!